Per 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de Basis Geestelijke Gezondheidszorg ingevoerd, het Zorg Prestatiemodel. Bekostiging is niet meer op basis van een traject maar op basis van de daadwerkelijke consulten, de duur van de consulten en het type consult(diagnostiek of behandeling). En tenslotte worden de tarieven bepaald door de wijze waarop de zorg wordt geleverd. In het zorgprestatiemodel wordt dit een setting genoemd. Binnen de praktijk voor Systeemtherapie wordt gewerkt vanuit de volgende setting: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III- monodisciplinair.

Let op:​ basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met uw eigen risico.
Zowel de directe tijd (sessies) als de indirecte tijd (bv. verslaglegging, brief naar de huisarts, overleg) die voor uw zorg nodig is wordt in het traject geregistreerd. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld op basis waarvan de zorgzwaarte kan worden bepaald.

Eigen risico

De behandelingen binnen de GBGGZ vallen onder het eigen risico, welke voor 2024 is vastgesteld op 385 euro. Uw vrijwillig eigen risico kan hoger zijn indien u daartoe besloten heeft met uw verzekeraar. Het eigen risico wordt jaarlijks met u verrekend. Dus als uw traject doorloopt in het volgende jaar kan het eigen risico nogmaals met u verrekend worden.
Dit bedrag is eenmalig voor alle zorg die onder de basisverzekering (m.u.v. huisarts en kraamzorg) valt. 

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.
De particuliere tarieven zijn per sessie 120 euro.

Gecontracteerde zorg

De Praktijk voor Systeemtherapie heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars, waardoor behandelingen vergoed worden ongeacht of u een natura of restitutiepolis heeft. De Praktijk voor Systeemtherapie heeft daarnaast nog een contract met Vicino zodat de zorg in principe vergoed wordt door alle verzekeraars.

Vicino

Vicino NHN werkt als ketenorganisatie vanuit de huisartsenpraktijk. Om goede en efficiënte zorg te bieden werkt Vicino NHN samen met regionale partijen zoals de huisartsen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werk en eerstelijnspsychologische zorg.
Praktijk voor Systeemtherapie is aangesloten bij Vicino NHN. Voor meer informatie over Vicino kunt u terecht op​  "https://www.vicinonhn.nl​" .